gratis levering voor bestellingen boven €50

GEBRUIKSVOORWAARDEN

—-

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Arduenna Spirit Company sarl . Op de hele website gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" om te verwijzen naar Arduenna Spirit Company sarl . Deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze website, wordt u, de gebruiker, aangeboden door Arduenna Spirit Company sarl, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), met inbegrip van de voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of gehyperlinked. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaars en/of leveranciers van inhoud zijn. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te betreden en te gebruiken. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot de website of geen gebruik kunt maken van de diensten. Indien deze gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Elk nieuw hulpmiddel of functie die aan deze winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, stemt u in met deze wijzigingen.Onze webwinkel wordt gehost op WordPress. Dit bedrijf voorziet ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ONLINE WINKEL

Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de wetten in uw rechtsgebied niet overtreden wanneer u de Dienst gebruikt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) zonder encryptie kan worden overgedragen en dat dit (a) overdrachten over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen omvat die worden aangebracht om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw kredietkaartgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, geen enkel gebruik van of toegang tot de Dienst, of geen enkel contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de op deze site verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet als enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt of vertrouwd zonder een beroep te doen op andere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan enige historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de hierin opgenomen informatie bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTVERLENING EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun terugzending of omruiling is strikt onderworpen aan ons terugzendingsbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een bepaald persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij behouden ons het recht voor om van geval tot geval van dit recht gebruik te maken. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of op dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendingsadres worden geplaatst. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres of het telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden waarvan wij denken dat deze door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons Retourbeleid.

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of beheren.

U erkent en stemt ermee in dat wij u toegang verlenen tot deze hulpmiddelen op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor iets dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de Site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de voorwaarden waaronder dergelijke hulpmiddelen door de betrokken derde aanbieder(s) worden verstrekt en om met die voorwaarden in te stemmen.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Sommige van de inhoud, producten en diensten die via onze Service toegankelijk zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid ervan te controleren of te evalueren, noch garanderen wij of nemen wij enige verantwoordelijkheid op ons voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties gerelateerd aan deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden), of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), verleent u ons het recht om, op elk moment en zonder beperking, de door u verstrekte Feedback te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van de commentaren te handhaven; (2) iemand te compenseren voor de geleverde commentaren; of (3) op de commentaren te reageren. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en Accounts te verwijderen die inhoud bevatten die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schenden.U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of enige andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal of computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kunnen aantasten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of proberen ons of derden te misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden worden geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Dienst of een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of een verwante website wordt toegepast, kan worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Dienst of op een verwante website wordt aangeboden, gewijzigd of bijgewerkt is.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatswetten, -regels of -voorschriften te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen te schenden of te schenden (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken;(g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante website, andere websites of het internet in gevaar te brengen; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, op het web te surfen, te zoeken of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van de Verboden Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of annuleren, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.In geen geval zal Arduenna Spirit Company sarl, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of een dienst of product met behulp van de Dienst, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims die ontstaan.Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in die staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

ARTIKEL 14 - VERGOEDING

U gaat ermee akkoord Arduenna Spirit Company sarl en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te houden tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van een wet of recht van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover de wet dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan te tasten.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.Indien wij vaststellen of vermoeden, naar ons eigen goeddunken, dat u enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of hebt nagelaten na te leven, kunnen wij deze overeenkomst eveneens te allen tijde beëindigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waarna wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander operationeel beleid of regels die wij op deze site plaatsen of die betrekking hebben op de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn bepalend voor uw gebruik van de Dienst. Zij vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij de Diensten aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 72, Poisson Moulin , Vaux-sur-Sûre, Luxemburg, 6640, België.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van onze website en de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt uw aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan info@arduenna-gin.com.

 
 
nl_BE

Beleef Arduenna!

Wil je combineren Arduenna naar uw evenement?
Contacteer ons

La vie en rose

door BOM Food & Drinks

Giet de ingrediënten in volgorde in een glas gevuld met ijsblokjes.

Rozenblaadjes en gedroogde citroen

La vie en rose

door BOM Food & Drinks

Giet de ingrediënten in volgorde in een glas gevuld met ijsblokjes.

Rozenblaadjes en gedroogde citroen

Verdomde Ardennen

door BOM Food & Drinks

Schud alle ingrediënten zonder ijsblokjes en giet het in een kom.

Eetbare bloemen

Verdomde Ardennen

door BOM Food & Drinks

Schud alle ingrediënten zonder ijsblokjes en giet het in een kom.

Eetbare bloemen

Arduenni

door BOM Food & Drinks

Meng alle ingrediënten in een shaker met ijsblokjes, zeef en giet in een glas gevuld met ijsblokjes

Sinaasappelschil

Arduenni

door BOM Food & Drinks

Meng alle ingrediënten in een shaker met ijsblokjes, zeef en giet in een glas gevuld met ijsblokjes.

Sinaasappelschil

Dill-icious

door BOM Food & Drinks

Schud alle ingrediënten in de shaker en giet de oplossing in een Arduenna-glas gevuld met ijs en voeg de tonic toe.

Dille takje

Dill-icious

door BOM Food & Drinks

Schud alle ingrediënten in de shaker en giet de oplossing in een Arduenna-glas gevuld met ijs en voeg de tonic toe.

Anet tak

BEN JE OUDER DAN 18 JAAR?